Onze club

LC Delft (NL 70AZ/USA 021359) werd opgericht in 1965 en gecharterd op 13 november 1965. Onze sponsorclub is Lions Club Nootdorp-Pijnacker. De club telt 26 mannen. Ons e-mail adres is: delft@lions.nl

Activiteiten

De club komt één keer per maand, de 2e woensdag van de maand, bijeen in de Sociëteit Standvastigheid te Delft.

Daarnaast organiseren we in de loop van het verenigingsjaar de volgende activiteiten:

 • Jumelage, meestal in september.
 • Koken voor het Stadsdiakonaat, in september/oktober en het voorjaar
 • Culinaire avond door en voor de leden, 2e woensdag in oktober
 • Ladies Night - een feestelijke avond voor de leden en hun partners
 • December: Baumschlagen in Duitsland - de kerstbomen worden verkocht in Delft en de opbrengst gaat naar een goed doel.
 • Januari: Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden en hun familie.
 • Februari: het sollicitatieproject bij het CLD - leerlingen krijgen dan ervaring in het solliciteren
 • Culinaire avond door en voor de leden en hun partners, 2e woensdag in maart
 • Mei: aardbeien- en asperge verkoop op de dag voor Moederdag, opbrengst komt ten goede aan Stichting Tesselhuus
 • Een jaarlijkse ontmoeting met de andere twee Delftse Lions clubs.
 • Boardwisseling in juni waarbij het zittende bestuur plaats maakt voor het nieuwe bestuur

Jumelage

Onze club is verbonden met een Lions Club buiten Nederland (jumelage) die wie wij minstens één keer per jaar ontmoeten. Het betreft de Lions Club Mülheim.  

Nieuwe leden

Jaarlijks treden één of meer nieuwe leden toe, mede uit het oogpunt van verjonging. Als je denkt dat de Lions Club iets voor jou is, neem dan contact met ons op :  delft@lions.nl

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Erecode

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

 • zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 • goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 • steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 • bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 • vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 • hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 • zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 • voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.